Skip to main content

Regulamin Serwisu

§ 1. Definicje
Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Usługodawca i która jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi Cyfrowej z Umową;
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
4) Regulamin – regulamin serwisu internetowego fastpogromcaaft, dostępny pod adresem https://fastpogromcaaft.pl/;
5) Serwis –serwis internetowy działający pod adresem https://fastpogromcaaft.pl/;i jego rozszerzeniami;
6) Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych;
7) Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie Usług Cyfrowych lub Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorcy;
8) Usługi – Usługi Elektroniczne, Usługi Cyfrowe lub Usługi Podstawowe;
9) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;
10) Usługodawca – Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-580) przy ul. Aleja Szucha nr 13 lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000819623, posiadająca NIP: 0000819623, REGON: 0000819623;
11) Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Usługobiorcy na:
– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;
– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
12) Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na pośrednictwem Serwisu. Usługi Cyfrowe mogą stanowić rodzaj Usług Elektronicznych, ale nie muszą;

§ 2. Postanowienia wstępne
1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi Cyfrowe. Usługobiorca może korzystać z Usług Cyfrowych za pośrednictwem Serwisu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy.
3. Do korzystania z Serwisu, w tym w szczególności z Usług Cyfrowych, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Usługobiorcy. Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy, aktualny system operacyjny,
c) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. W przypadku, gdy dla korzystania z Usług Cyfrowych lub Usług Elektronicznych konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków technicznych, innych niż wskazane w ust. 3, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę przed złożeniem zamówienia, np. poprzez zawarcie wymagań technicznych w opisie Usługi Cyfrowej lub Usługi Elektronicznej.
5. Zawarcie Umowy nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Usługobiorca powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.
6. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
7. Pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
a) w przypadku Usług Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług cyfrowych;
b) w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
8. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca wskazuje, że:
a) Umowy, które dotyczą Usług Cyfrowych są umowami o dostarczanie usługi cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

§ 3. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu
1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy określone Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem ze Sklepu.
2. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę Elektroniczną pomiaru prędkości śpiewania lub wypowiedzi przez Usługobiorcę tekstu udostępnionego w Serwisie. Usługa Elektroniczna, o której mowa w zdaniu pierwszym stanowi Usługę Cyfrową.
3. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Usługobiorca powinien poinformować Usługobiorcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
6. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Usługodawcę, Usługodawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
7. W ramach rozwoju Serwisu Usługodawca może w szczególności:
a) dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Serwisu;
b) wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
c) udostępnić aplikację związaną z Serwisem.

§ 4. Dostęp do Usług Cyfrowych
1. Realizacja Umowy polega na rozpoczęciu świadczenia Usług Cyfrowych.
2. Usługi Cyfrowe są dostępne dla Usługobiorcy bezpośrednio na stronie Serwisu znajdującej się pod linkiem https://fastpogromcaaft.pl/.
3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Usługach Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Usług Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Usług Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
a) zmiany w Usługach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Usług Cyfrowych do potrzeb Usługobiorcy, dostosowanie Usług Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
b) zmiany w Usługach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
c) Usługodawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
d) jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy do Usługi Cyfrowej lub korzystanie z niej, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
e) jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy do Usługi Cyfrowej lub korzystanie z niej, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Usługach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Usługach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Usługobiorcy, gdy Usługodawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Usługi Cyfrowej zgodnej z Umową w stanie niezmienionym.
4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę zasad dotyczących korzystania z Usług Cyfrowych Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Usług Cyfrowych.
5. Usługodawca świadczy Usługę Cyfrową na warunkach wskazanych w opisie Usługi Cyfrowej. Usługa cyfrowa – możliwość obejrzenia materiału wideo z YouTube oraz skorzystanie z modułu karaoke, który posiada cztery poziomy zaawansowania.
6. Usługę Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Usługobiorca fizyczne albo wirtualne urządzenie, które Usługobiorca wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali dostęp do Usługi Cyfrowej.
7. Usługodawca świadczy Usługi Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Usługi Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Usługi Cyfrowej — chyba że w opisie Usługi Cyfrowej zostanie wyraźnie wskazane, że Usługa Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Usługi Cyfrowej w późniejszym terminie.

§ 5. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny
1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
3. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

RĘKOJMIA KONSUMENCKA

RĘKOJMIA KONSUMENCKA W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI USŁUG CYFROWYCH Z UMOWĄ

§ 6. Doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową
1. Jeżeli Usługa Cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową.
2. Jeżeli doprowadzenie Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową.
3. Usługodawca doprowadza Usługę Cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Usługi Cyfrowej z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany.
4. Koszty doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

§ 7. Odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Usług Cyfrowych z Umową
1. Jeżeli Usługa Cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) Usługodawca odmówił doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z § 6 ust. 2;
b) Usługodawca nie doprowadził Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową;
c) brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę Cyfrową do zgodności z Umową;
d) brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 6 ust. 1;
e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

§ 8. Zwrot Treści Użytkownika
1. Po odstąpieniu od Umowy Usługodawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą Cyfrową;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej;
c) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d) zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.
2. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Usługodawca udostępni takiemu Usługobiorcy, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt a)-c).

§ 9. Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.
2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://fastpogromcaaft.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 10. Prawa własności intelektualnej
1. Usługodawca poucza Usługobiorcę, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu oraz elementy Usług Cyfrowych mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
2. Usługodawca poucza Usługobiorcę, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Usługobiorcę bez zgody Usługodawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
3. Usługodawca może zawrzeć z Usługobiorcą odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Usługobiorcę z treści lub baz danych należących do Usługodawcy. W celu zawarcia takiej umowy Usługobiorca powinien zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Usługodawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Usługodawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Usługodawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 11. Opinie
1. Usługodawca nie udostępnia Usługobiorcom możliwości zamieszczania opinii w Serwisie.

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13. Reklamacje i wezwania
1. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy.
2. Reklamacje należy zgłaszać do Usługodawcy na adres DPO@bausch.com.
3. Reklamacje Usługobiorców rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Usługobiorcy na kontakt podany przez Usługobiorcę podczas składania reklamacji.
5. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usługi Cyfrowej zgodnie z Umową, Usługobiorca może złożyć reklamację, w której wezwie Usługodawcę do dostarczenia Usługi Cyfrowej. Jeżeli pomimo tego wezwania Usługodawca nie dostarczy Usługi Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Usługobiorca może odstąpić od Umowy. Usługobiorca może odstąpić od Umowy bez wzywania Usługodawcy do dostarczenia Usługi Cyfrowej, gdy:
a) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Usługodawca nie dostarczy Usługi Cyfrowej;
b) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy, a Usługodawca nie dostarczył go w tym terminie.

§ 14. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji bez uszczerbku dla praw nabytych przez Usługobiorcę, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe — bez uszczerbku dla praw nabytych przez Usługobiorcę na podstawie Umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
3. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.07.2023.
5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.